فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) حمید فدایی فرد

فیلم جلسه 5 - مغناطیس - جلسه دوم

تدریس:

عوامل تولید کننده میدان مغناطیسی، تعیین نقطه اکسترمم، پیچه ی مسطح سیم لوله

1_بررسی میدان مغناطیسی در اطراف سیم حامل جریان و نحوه محاسبه آن
2_میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقه دایره ای حامل جریان و نحوه محاسبه آن
3_ میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان و نحوه محاسبه آن
4_ سیملوله با هسته آهنی (آهنربای الکتریکی ) و نحوه محاسبه میدان مغناطیسی حاصل از آن
5_نیروی بین سیم های موازی حامل جریان و نحوه محاسبه آن

لینک های مستقیم دانلود این فیلم