فیلم ها نمونه فیلم ریاضیات ریاضی ابریشم

فیلم جلسه 5 - هندسه یک - آموزشی (قسمت سوم) قضیۀ تالس (قسمت دوم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم