فیلم ها امتحان نهایی ریاضی تجربی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 15 - تحلیل و بررسی امتحان نهایی ریاضی تجربی 99، خارج از کشور (نوبت صبح) (قسمت دوم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم