فیلم ها کلاس زبان انگلیسی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (94-1393) آقای درویش

Loading
تدریس مقدمه زبان انگلیسی پایه سوم

فیلم جلسه 1 - تدریس مقدمه زبان انگلیسی پایه ...

تدریس مقدمه زبان انگلیسی پایه سوم (مرور سال های قبل)
تدریس واژگان درس اول زبان انگلیسی پایه سوم

فیلم جلسه 2 - تدریس واژگان درس اول زبان انگل ...

تدریس واژگان درس اول زبان انگلیسی پایه سوم
تدریس واژگان درس دوم زبان انگلیسی پایه سوم

فیلم جلسه 3 - تدریس واژگان درس دوم زبان انگل ...

تدریس واژگان درس دوم زبان انگلیسی پایه سوم
تدریس واژگان درس سوم زبان انگلیسی پایه سوم

فیلم جلسه 4 - تدریس واژگان درس سوم زبان انگل ...

تدریس واژگان درس سوم زبان انگلیسی پایه سوم
تدریس گرامر درس اول و دوم زبان انگلیسی پایه سوم

فیلم جلسه 5 - تدریس گرامر درس اول و دوم زبان ...

تدریس گرامر درس اول و دوم زبان انگلیسی پایه سومتدریس گرامر درس اول (عبارت های اسمی)، to be going to ...
تدریس گرامر درس سوم زبان انگلیسی پایه سوم

فیلم جلسه 6 - تدریس گرامر درس سوم زبان انگلی ...

تدریس گرامر درس سوم زبان انگلیسی پایه سومگرامر افعال جدا شدنی و افعال جدا نشدنی
تدریس گرامر درس چهارم و پنجم زبان انگلیسی پایه سوم

فیلم جلسه 7 - تدریس گرامر درس چهارم و پنجم ز ...

تدریس گرامر درس سوم زبان انگلیسی پایه سومتدریس گرامر " نقل قول مستقیم و غیر مستقیم جملات امری "
مرور زبان سوم دبیرستان در سال چهارم

فیلم جلسه 9 - مرور زبان سوم دبیرستان در سال ...

مرور زبان سوم دبیرستان در سال چهارم (قبل از درس اول)
ادامه ی مرور زبان سوم دبیرستان در سال چهارم

فیلم جلسه 10 - ادامه ی مرور زبان سوم دبیرستا ...

ادامه ی مرور زبان سوم دبیرستان در سال چهارم (قبل از درس اول)
تدریس متن درس اول سال چهارم دبیرستان

فیلم جلسه 11 - تدریس متن درس اول سال چهارم د ...

تدریس متن درس اول سال چهارم دبیرستان
ادامه ی تدریس متن درس اول سال چهارم دبیرستان

فیلم جلسه 12 - ادامه ی تدریس متن درس اول سال ...

ادامه ی تدریس متن درس اول سال چهارم دبیرستان
شروع درس دوم پیش دانشگاهی

فیلم جلسه 17 - شروع درس دوم پیش دانشگاهی

مبحث تدریس شده:تمرین های گرامر درس یک پیش دانشگاهی  
تدریس درس 8 سال چهارم

فیلم جلسه 46 - تدریس درس 8 سال چهارم

تدریس درس 8 سال چهارمو حل تمرین های گرامر درس 7 سال چهارم
حل تمرین درس 5 سال چهارم و تدریس گرامر درس 8 سال چهارم

فیلم جلسه 48 - حل تمرین درس 5 سال چهارم و تد ...

حل تمرین درس 5 سال چهارم و تدریس گرامر درس 8 سال چهارم
ادامه تدریس گرامر درس 8 سال چهارم

فیلم جلسه 49 - ادامه تدریس گرامر درس 8 سال چ ...

ادامه تدریس گرامر درس 8 سال چهارم
حل تمارین درس شش سال چهارم

فیلم جلسه 50 - حل تمارین درس شش سال چهارم

حل تمارین درس شش سال چهارم دبیرستان
حل تمرینات درس هشت

فیلم جلسه 52 - حل تمرینات درس هشت

حل تمرینات درس هشت و موارد مندرج در بعد از درس هشتم تا پایان کتاب