فیلم ها علوم و فنون ادبی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 5 - فصل دوم (قسمت دوم)، درس پنجم: هماهنگی پاره های کلام

رسیدیم به درس پنجم، هماهنگی پاره های کلام، هم مثال شما یه کفه ی ترازو فرض کنید، باید دقیقاً این مثال با اون مثال، این کفه با اون کفه دقیق بخونه، چه از لحاظ وزنی، شاهین ها بیان روبروی هم قرار بگیرند، پس برای اینکه اینها هماهنگ بشن، هماهنگی این قسمت ها، میایم مصراع اول رو از لحاظ تعداد هجاهای کوتاه و بلند، تقسیم بندی می کنیم، مینویسیم، باید همین تقسیم بندی و همین شکل و همین آمدن ها، آمدن کوتاه، آمدن بلند، هر کجا هستند باید همین سیستم آمدن هاشون در مصراع دوم، عیناً تکرار بشه.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.