فیلم ها نمونه فیلم همایش زیست شناسی آرش آلاء | کنکور 99/محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 1 - پک ژنتیک (قسمت سوم) درسنامه فصل ششم سال یازدهم گفتار دوم و سوم(قسمت دوم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم