فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 16 - فصل چهارم (قسمت سوم)، درس دوازدهم: حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله

در واپسین جلسۀ کتاب علوم و فنون ادبی 3 میخوایم سه تا آرایه را با هم بررسی کنیم، در مدت بسیار کوتاه، حس آمیزی، اسلوب و حسن تعلیل، حس آمیزی آمیختن دو یا چند حس است، تو روزمرگی میگیم: بگو ببینم(حرف تلخ)، حسن تعلیل در این آرایه، شاعر میاد دلیل ادبی میاره، نه دلیل واقعی. 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم