فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد صادقی

فیلم جلسه 13 - فصل سوم (قسمت پنجم)، درس نهم: اغراق، ایهام و ایهام تناسب (قسمت اول)

ایهام و ایهام تناسب جزء لاینفک شعر پارسی است، ایهام در خوانش بیت، در فهم بیت، چه دوگانه خوانیش، چه در فهمش انسان رو به تردید می افکنه، به گمان می افکنه، ما باید ایهام و استعاره رو خوب یاد بگیریم، تا بتونیم به استادان سخن، چه گفتند و چه میخواستند بگویند و ما بتوانیم برداشتی درست و بایسته از سخنان آنها، داشته باشیم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.