فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 6 - فصل دوم (قسمت دوم)، درس پنجم: اختیارات شاعری زبانی 1 (قسمت اول)

اختیارات شاعری از جمله دروس بسیار مهم است، شما سال اول و دوم رو میخونید تا برسید به اختیارات، اصلاً عروض یعنی اختیارات، اگر اختیارات رو بلد نباشید، فکر نمی کنم از پس عروض بربیاید، بدونید که اختیارات دو نوعه، اختیارات زبانی که شاعر در تکلمش، در زبانش، در گویشش، اختیارات ایجاد میکنه که بهش زبانی میگن، وزنی خوب معلومه در وزن. خوب اختیارات زبانی؛ سه تاست، حذف حمزه است، کوتاه به بلنده، بلند به کوتاه. حذف حمزه تعدادش زیاده، کوتاه به بلند هم همینطور، ولی بلند به کوتاه نسبت به این دوتا کمتره.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم