فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: الکتریسیتۀ جاری (قسمت چهارم)، جریان الکتریکی، تست های 24 تا 42

همونطور که میدونید ما فصل دوم فیزیک یازدهم رو داریم بررسی می کنیم، بحث مدارهای الکتریکی، بحث جریان، بحث پایستگی بار و مباحث مربوط به مقاومت، همونطور تقسیم جریان، تقسیم ولتاژ، انرژی الکتریکی و توان الکتریکی از مباحث بسیار مهم و همچنین به هم بستن مقاومت ها که از موضوعات بسیار اهمیت داره این فصل است.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم