فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ زیست دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 6 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن

امروز 16 تست میزنیم از مباحثی چون: 
تنظیم بیان ژن یوکاریوتی، اپران لکف اپراتور، پروتئین مهارکننده، پروتئین فعال کننده، توالی افزاینده، عوامل ذونویسیف اشرشیاکلای، لاکتوز، مالتوز، تنظیم منفی رونویسی، تنظیم مثبت رونویسی.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.