فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 10 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 120 تا 128

فصل اول فیزیک دو رو داریم بررسی می کنیم، بحث های مربوط به الکتریسیتۀ ساکن، برایند میدان، برایند نیروها، یا اصل برهم نهی که موضوعات مهمی از این مبحث هستند که باهمدیگه در این برنامه مشاهده می کنیم. درود بر شما.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم