فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 9 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت نهم)، قانون کولن، میدان الکتریکی، تست های 108 تا 119

فیزیک دو فصل اول داریم برسیش میکنیم مطالبی داره بحث نیرو میدان انرژی پتانسیل و مطالبی که مربوطه به خازن هست در این برنامه شما مشاهده میکنید .

لینک های مستقیم دانلود این فیلم