فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 7 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هفتم)، قانون کولن، میدان الکتریکی (تست های 88 تا 97)

در فصل اول فیزیک دوی شما، اصلی داریم بنام اصل برهم نهی، هم بر نیروها مطرح شده هم برای میدان،  تو این برنامه از این اصل برهم نهی استفاده کردیم. اصل برهم نهی یعنی برایند نیروهای وارد بر یه بار، یا یه ذرۀ باردار، یا میگه برایند در یک نقطه، بنابراین شما در این اصل هواستون باشه. هر بار و بطور جداگانه در هر نقطه نیروشو بر بار دیگه یا میدانشو بر یک نقطه بدون در نظر گرفتن یا در غیاب بارهای دیگه محاسبه می کنیم بعد به روش برداری، برایندشونو بدست میاریم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم