فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

Loading
معرفی مباحث فیلم های ادبیات فارسی سال دوازدهم

فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث فیلم های ادبیات فا ...

بچه ها سلام، خسته نباشید تابستون زحمات زیادی متحمل شدید. اما میخوام در این دوره جدید پنبه ادبیات رو ...
ستایش: ملکا، ذکر تو گویم

فیلم جلسه 1 - ستایش: ملکا، ذکر تو گویم

 این کار رو با هدف صفر تا صد ادبیات شروع می کنیم، بدین منظور که ما میخوایم هر درس رو هر بیت رو هر مت ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت اول)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ا ...

رسیدیم بچه ها به درس یکم، شُکرِ نعمت. این متن برای گلستان سعدیِ شیخ مصلح الدین شیرازی. میدونید که گل ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت دوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت د ...

بچه ها امروز بقیه درس اول همون درس گلستان را میخواهیم صفر تا صد این درس را بیان کنیم. تمامی آرایه ها ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت سوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 4 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت س ...

خوب بچه ها هنوز گلستان تموم نشده، هنوز درس سعدی به اتمام نرسیده و تا به اینجا به نیمه رسیده و امروز ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت چهارم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 5 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت چ ...

امروز میخوام براتون هم قسمت پایانی رو براتون تحلیل کنم و بیان کنم، هم نکات ریز افتاده ای که از زیر چ ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت پنجم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت اول)

فیلم جلسه 6 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت پ ...

امروز بچه ها میخوام راجب پروین و شعر او صحبت کنم، میخوام بگم که پروین شاعره بزرگ ایران است و یکی از ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ششم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت دوم)

فیلم جلسه 7 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ش ...

امروز میخوایم درس حافظ رو بدیم. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق. این غزل یک غزل تعلیمی و بسیار زیباست. وز ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت هفتم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت سوم)

فیلم جلسه 8 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ه ...

امروز میخوام قسمت دوم شعر حافظ رو اون کیمیای هستی رو براتون حلاجی کنم، براتون اون چی که بدردتون میخو ...
فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت اول)، درس سوم، قسمت اول: آزادی

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت ...

رسیدیم به فصل دوم، ادبیات پایداری. از جمله کسانی که ادبیات پایداری رو درش قلم فرسایی کردند، شعر گفتن ...
فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت دوم)، درس سوم، قسمت دوم: دفترِ زمانه

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت ...

رسیدیم به درس سوم، بخش دوم دفترِ زمانه. فرخی یزدی رو میخوام معرفی کنم. کوتاهم براتون میگم از مشروطه ...
فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت سوم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت ...

رسیدیم به درس پنجم، درس دماوندیه، درس دماوندیه، درس بسیار مهمی است، درس سیاسی است ولی خوب خیلی چیزاش ...
فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت چهارم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت ...

رسیدیم به قسمت دوم شعر دماوندیه که بسیار مهم و پر مطلبه، قالب این شعر رو بهتون گفتیم که این شعر، شعر ...
فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت پنجم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت ...

رسیدیم به روانخوانی، درس جاسوسی که الاغ بود، نویسندۀ اون احمد عرب لو هست، او در حوزۀ کودک، در حوزۀ د ...
فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت اول)، درس ششم: نی نامه (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت ا ...

رسیدیم به درس ششم، درس ششم نی نامه ست، بهار ولدی فرزندی داره بنام جلال الدین محمد بلخی یا رومی، بخاط ...
فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت دوم)، درس ششم: نی نامه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت د ...

رسیدیم به قسمت دوم مثنوی که از بیت هشتم شروع میشه، تن ز جان و جان ز تن مسطور نیست، خوب در این بخش، ب ...
فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت سوم)، درس ششم: نی نامه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 16 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت س ...

در مورد اسلوب معادله بحث های زیادی شده، امروز به قسمت سوم درس ششم رسیدیم و یک آرایۀ بسیار مهم رو برا ...
فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت چهارم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت اول)

فیلم جلسه 17 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت چ ...

رسیدیم به درس هفتم، در حقیقت عشق، این درس دربارۀ عشق صحبت می کنه که اساس همه چی عشقه، اساس همه چی عش ...
فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت پنجم)،	درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت دوم)

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت پ ...

رسیدیم به بخش دوم درس هفتم که سودای عشقه از کتاب تمهیدات عین القضات همدانیه. در این بخش مقام عشق رو ...
فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت ششم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت سوم)

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت ش ...

رسیدیدم به قسمت پایانی درس هفتم، درس هفتم قسمت دستورش بچه ها خیلی مهمه، چند جزئی هاست، دو جزئی، سه ج ...
فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت هفتم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت ه ...

خواستم از شفیعی بگم دیدم زبان الکنه، شفیعی مرد بزرگیست، مرد تاریخ سازیست، مرد ادیب پروریست، چیزی نمی ...
فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت اول)، درس هشتم: از پاریز تا پاریس (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی ...

رسیدیم به درس هشتم، درس از پاریز تا پاریس، پر واضحه، دکتر ابراهیم باستانی پاریزی از استادان برجستۀ ت ...
فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت دوم)، درس هشتم: از پاریز تا پاریس (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی ...

رسیدیم به بخش پایانی درس هشتم، درس هشتم با از پاریز تا پاریس شروع میشه، برای استاد بنام دکتر باستانی ...
فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت سوم)، درس نهم: کویر (قسمت اول)

فیلم جلسه 23 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی ...

امروز رسیدیم به درس کویر برای شریعتی، کتابی ست بسیار زیبا، بسیار ادبی و قشنگ، نیاز به تحلیل و بررسی ...
فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت چهارم)، درس نهم: کویر (قسمت دوم)

فیلم جلسه 24 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی ...

رسیدیم به بخش دوم درس نهم، کویر از شریعتی، شریعتی از جمله کسانی است که در ارتقای فکری ایرانیان نقش ب ...
فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت پنجم)، درس نهم: کویر (قسمت سوم)

فیلم جلسه 25 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی ...

امروز میخوام یک پاراگراف از شریعتی براتون حل کنم، بدرد همتون میخوره، تمام نکات رو براتون میگم، بسیار ...
فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت ششم)، درس نهم: کویر (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی ...

به پایان درس شریعتی رسیدیم، تو این جلسه چی میخوام براتون بگم، میخوام همۀ مواردی رو که توی قسمت پایان ...
فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت هفتم)، درس نهم: کویر (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی ...

محمد بهمن بیگی از نویسندهای معاصره از عشایر فارسه ایل قشقایست او دوره کودکی و نوجوانیش رو پس پشت مین ...
فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت هشتم)، درس نهم: کویر (قسمت ششم)

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی ...

امروز میخوام بگم که تأثیر شعر با موسیقی وقتی چفت باشه، چقدر زیاده و اونم در روانخوانیه بوی جوی مولیا ...
فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت اول)، درس دهم: فصل شکوفایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 29 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلام ...

رسیدیم به درس دهم، درس فصل شکوفایی برای استاد عزیزم مرحوم سلمان هراتی است که زود از ما جدا شد، سلمان ...
فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت دوم)، درس دهم: فصل شکوفایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 30 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلام ...

رسیدیم به تیرانا، میدونید که تیرانا یک فرزند خیالیست که بعضی ها با اسم دیگه ای در آثارشون درست میکنن ...
فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت سوم)، درس یازدهم: آن شب عزیز (قسمت اول)

فیلم جلسه 31 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلام ...

در این جلسه به درس یازدهم با عنوان (آن شب عزیز)نوشته ی سید مهدی شجاعی می پردازیم .در مورد سید مهدی ش ...
فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت چهارم)، درس یازدهم: آن شب عزیز (قسمت دوم)

فیلم جلسه 32 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلام ...

رسیدیم به شعرخوانی قسمت دوم درس یازدهم، شکوه چشمان تو، مربوط به محسن حججی این شهید مدافع حرم.
فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت اول)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت اول)

فیلم جلسه 33 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت ا ...

رسیدیم به درس دوازدهم، یکی از درس های بسیار مهم و تاریخ ساز ایران، اثر مال فردوسیه، گذر سیاوش از آتش ...
فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت دوم)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت دوم)

فیلم جلسه 34 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت د ...

رسیدیم به یه سری ابیاتی که این ابیات یه چیزایی رو برای ما روشن میکنه، مثلاً بچه ها میگه: وزان پس به ...
فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت سوم)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت سوم)

فیلم جلسه 35 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت س ...

امروز قسمت اخر سیاوشو براتون میگیم.
فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت چهارم)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 36 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت چ ...

میخوام یه نکاتی رو امروز براتون بگم، پیشایش دقت کنید، هر کلمه باید تو جمله قرار بگیره تا معنا و مفهو ...
فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت پنجم)، درس سیزدهم: خوانِ هشتم (قسمت اول)

فیلم جلسه 37 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت پ ...

رسیدیم به درس سیزدهم، اخوان ثالث. تخلصش میم امید، سر واژۀ نامش ماست. مهدی اخوان ثالث 10 اسفند 1307 د ...
فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت ششم)، درس سیزدهم: خوانِ هشتم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 38 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت ش ...

یکی از موفق ترین رهروان شعر نیمایی اخوان ثالثه، اخوان با نشر مجموعۀ زمستان در سال 1335، در شعر حماسی ...
فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت هفتم)، درس سیزدهم: خوانِ هشتم (قسمت سوم)

فیلم جلسه 39 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت ه ...

رسیدیم به ابوالقاسم لاهوتی، ابوالقاسم لاهوتی اسمش ابوالقاسم الهامیه، متخلص به لاهوتی خان، در 1264 در ...
فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت اول)، درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ (قسمت اول)

فیلم جلسه 40 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسم ...

رسیدیم به درس چهاردهم منطق الطیر عطار، سی مرغ و سیمرغ. منطق الطیر عطار یک حماسۀ عرفانی است، این اثر ...

فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت هفتم)، درس نهم: کویر (قسمت پنجم)

محمد بهمن بیگی از نویسندهای معاصره از عشایر فارسه ایل قشقایست او دوره کودکی و نوجوانیش رو پس پشت مینهد و داستانهای ایل قشقای رو در کتاب بخارای من ایل من مینویسه این کتاب نصرش روانه طنز امیزه خود بهمن بیگی در سال 1299 یا 1298 در فارس در ایل قشقای متولد شد در 11 اردیبهشت 1389 هم رو به نقاب خاک میکشه .