فیلم ها صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 30 - آمار و احتمال (قسمت هشتم)، احتمال (قسمت پنجم)

قسمت آخر احتمال رو باهم میبینیم، بچه ها تو این قسمت، سؤال های ترکیبی قشنگی حل می کنیم و همچنین سه تا تست سراسری 98 رو باهم حل خواهیم کرد. ببینید و استفاده کنید. 

آرشآرش