فیلم ها صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 17 - نظریۀ اعداد (قسمت هفدهم)، تست زنی (قسمت دوم)

بحث امروزمونم در ادامۀ مباحث تست زنی نظریۀ اعداد، اختصاص داره به موضوع استدلال ها، انواعشون و همچنین مثال نقض، مثال های خوبی هم در ادامۀ جلسۀ پیش برای شما در نظر گرفتیم اعم از بازگشتی، استدلال استنتاجی، برهان خلف، مثال نقض و الی آخر. امروز رو باید باهمدیگه سؤال هاشو خوب حلّاجی کنیم.