فیلم ها نمونه فیلم همایش فیزیک گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 2 - نمونه از فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهارم)

آرشآرش