فیلم ها ویترین راه ابریشم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمّد صادق ثابتی

Loading
راهنمای استفاده از فرسنگ اول راه ابریشم ریاضی تجربی

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از فرسنگ اول ر ...

راه ابریشم، فرسنگ شماره یکش. اولین فرسنگ که میخوایم تحت اختیار شما قرار بدیم تا شما بتونید از موضوعا ...
ریاضی صفر، پیله پنجم راه ابریشم (ریاضی تجربی): چند جمله ای ها و تقسیم آن ها، روش هورنر

فیلم جلسه 1 - ریاضی صفر، پیله پنجم راه ابریش ...

موضوع این جلسمون چندجمله ای ها، انواع و اقسام عبارت ها، معرفی کردن و به خصوص معرفی کردن چندجمله ای و ...
فرسنگ اول (قسمت اول) راه ابریشم، تورق: تابع درجه 2، معادلۀ درجه 2

فیلم جلسه 2 - فرسنگ اول (قسمت اول) راه ابریش ...

 جلسه اول تورق ما هست، اختصاص داره به معادله درجه دو و نمودار درجه دو، تابع درجه دو. حتماً پیله شمار ...
فرسنگ اول (قسمت چهارم) راه ابریشم، حل تست: تابع درجه 2، معادلۀ درجه 2 (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - فرسنگ اول (قسمت چهارم) راه ابر ...

حل تست های فرسنگ اول تو محدوده حل معادله درجه دو و تشخیص رابطه ریشه ها وهمچنین پیدا کردن معادله خواس ...

فیلم جلسه 3 - فرسنگ اول (قسمت چهارم) راه ابریشم، حل تست: تابع درجه 2، معادلۀ درجه 2 (قسمت اول)

حل تست های فرسنگ اول تو محدوده حل معادله درجه دو و تشخیص رابطه ریشه ها وهمچنین پیدا کردن معادله خواست که از طرف طراح سؤال هست برای شما اختصاص داره بریمببینیم امروز چی براتون در نظر گرفتیم.