فیلم ها ویترین راه ابریشم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمّد صادق ثابتی

فیلم جلسه 3 - فرسنگ اول (قسمت چهارم) راه ابریشم، حل تست: تابع درجه 2، معادلۀ درجه 2 (قسمت اول)

حل تست های فرسنگ اول تو محدوده حل معادله درجه دو و تشخیص رابطه ریشه ها وهمچنین پیدا کردن معادله خواست که از طرف طراح سؤال هست برای شما اختصاص داره بریمببینیم امروز چی براتون در نظر گرفتیم.