فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 16 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت سوم)، درس ششم: نی نامه (قسمت سوم)

در مورد اسلوب معادله بحث های زیادی شده، امروز به قسمت سوم درس ششم رسیدیم و یک آرایۀ بسیار مهم رو براتون طرح کرده کتاب و اون اسلوب معادله است. خوب اسلوب معادله اساسش بر مبنای تمثیله، نمونه هایی که کتابتون آورده رو نگاه می کنیم، عشق چون آید بَرَد هوش دل فرزانه را، دزد دانا می کُشد اول چراغ خانه را. شانه می آید به کار زلف در آشفتگی، آشنایان را در ایام پریشانی بپرس، عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را، سیل یکسان می کند پست و بلند راه را. خوب خاستگاه این آرایه رو شما باید بدونید که از مُتنبیه که دکتر شفیعی کدکنی فرموده حتی سعدی از مُتنبیه گرفته ولی آرایۀ تمثیل رو ما از خیلی کِسا داریم، از خاقانی داریم، از رودکی داریم و خیلی دیگه براشون گفتن ولی وقتی که تمثیل به تکامل میرسه به اسلوب معادله میرسه، اسلوب معادله یک آرایۀ بسیار زیباست. قرینه سازی می کنه یعنی مصراع اول با مصراع دوم قرینه اند، میتونیم جابجا کنیم این دوتا رو، این مصراع هارو، اشکالی ایجاد نمی کنه یا همانطور که وسطش بزاریم، وسط دو مصراع، معنی میده، انگار تشبیه، مصراع اول مشبه، مصراع دوم مشبه بِه. پس ما در این مبحث هم به تمرین میپردازیم، پاسخ درس ششم و هم به بیان اسلوب معادله و چند و چون آن.