فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 24 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 2: پاسخ به محیط

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون:

گل دهی، روزکوتاه، روزبلند، گل داوودی، گل شبدر، زمین گرایی، پیچش، زنگ گندم، سیاهک گندم، کرک، خار، سنگواره گیاهی، سیانید، سالیسیلیک اسید، درخت آکاسیا، نوزاد کرمی شکل حشره، زنبور وحشی

فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 124 تا 126 
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 24