فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 23 - فصل نهم : پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کنندهای رشد در گیاهان

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون:

نورگرایی، آزمایش داروین، آگار، اکسین، تنظیم کننده های رشد، هورمون های گیاهی، سیتوکینین، جیبرلین، اتیلن، آبسیزیک اسید، عامل نارنجی، چیرگی رأسی، قارچ جیبرلا، لایه گلوتن دار، ریزش برگ، لایۀ جداکننده

فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 120 تا 123 
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 23