فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 7 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ششم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت دوم)

امروز میخوایم درس حافظ رو بدیم. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق. این غزل یک غزل تعلیمی و بسیار زیباست. وزنش مضارع ست. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلنِ. این غزل از جمله غزل هایی ست که برای شما آوردند در این کتاب و ما میخوایم اون رو بررسیش کنیم. میدونید که حافظ یک رندی ست. شاعر قرن هشتمِ. حافظ حافظه ی ملت ماست. ما به داشتن همچین فردی در ادبیات خودمون مینازیم. گوته فرموده که در دیوان شرقی و غربیش که هر کس خودش را مثل حافظ بداند، دیوانه ست و احمق است.