فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 22 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 3: از یاختۀ تخم تا گیاه

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون:

ساقه رویانی، ریشه رویانی، پوسته دانه، میوه حقیقی، میوه کاذب، گیاهان دوساله، گیاهان چندساله، گیاه علفی، میوه بدون دانه، پراکنش میوه ها، رویش روزمینی، رویش زیرزمینی، دانه ذرت، دانه لوبیا، دانه رست، برگ های رویانی

فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 116 تا 119 
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 22