فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 13 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سیزدهم)تست هایamuوجرم اتمی میانگین(قسمت دوم)

در این جلسه میخوایم ادامه تست های محاسبه جرم اتمی میانگین رو باهم حل کنیم، تو این جلسه خواسته من از تو چیه؟، این که قبل از هر سوال یه pause بزن، سوال رو خودت حل کن. تلاش کن به حلش و  بعد جواب رو نگاه کن تا مفاهیم رو به خوبی تثبیت کنی.