فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 4 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم) اتم، مسائل ذرات زیر اتمی

در جلسه گذشته در مورد پیدایش عناصر، روند پیدایش عناصر و منشأش صحبت کردیم. تو ادامه اومدیم طی واکنش های هسته ای و انرژی که در طی این واکنش ها داره آزاد میشه، صحبت کردیم. و محاسباتی پیرامون مسائلش انجام دادیم. یه نکته ای که بود این بود که اینها چه ارتباطی به شیمی داره، سوال همه ماهاست. قراره راجب عنصر، ذرات سازندش و مسائل اونها، مسائل زیر اتمی بپردازیم.