فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت دوم)تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین(1)

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوم)، تست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین (قسمت اول)

در این جلسه میخوایم کتاب الگو رو شروع کنیم، بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و در حد زمانمون یه تعداد تست از بخش جرم به انرژی رو باهمدیگه حل کنیم.