فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 19 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون:

لقاح داخلی، لقاح خارجی، نرماده، هرمافرودیت، بکرزایی، تغذیه و حفظ جنین، تخم گذار، پلاتی پوس، کانگورو، پستانداران جفت دار و کیسه دار

صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 107 و 108
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 19