فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 18 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)، گفتار 3: رشد و نمو جنین

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون:

لقاح، جدارلقاحی، مورولا، بلاستوسیست، کوریون، آمنیون، جفت، بندناف، برون شامه جنین، کیسه زرده، حفره کوریونی، حفره آمنیونی، لایه های زاینده، هورمون HCG، جایگزینی، چندقلوی ناهمسان، چندقلوی همسان، سونوگرافی، مایع آمنیوتیک

صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 99 تا 106
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 18

آرشآرش