فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

Loading
معرفی تورق سریع زیست سال یازدهم

فیلم جلسه 0 - معرفی تورق سریع زیست سال یازده ...

آقا تورق سریع داستانش چیه؟ اینم بچه هایی که تورق سریع دهم رو دیدن میدونن، ولی یه توضیح مجمل هم برای ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته های بافت عصبی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول) ...

جمع بندی میکنیم از مباحثی چون غلاف میلین، انواع یاخته های عصبی، پتانسیل عمل و آرامش، کانال های دریچه ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم) ...

جمع بندی میکنیم از پرده های مننژ، رابط پینه ای و سه گوش، لپ های مغز، مغز میانی، پل مغزی، بصل النخاع، ...
فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار 1: گیرنده های حسی

فیلم جلسه 3 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتا ...

جمع بندی میکنیم از انواع گیرنده های حسی، کار گیرنده ها، سارزش گیرنده ها، حواس پیکری، حواس ویژه، گیرن ...
فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار 2: حواس ویژه

فیلم جلسه 4 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتا ...

امروز جمع بندی میکنیم ازمباحثی چون: لایه های چشم که شامل صلبیه، مشیمیه، شبکیه میباشد و همچنین از جسم ...
فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار 3: گیرنده های حسی در جانوران

فیلم جلسه 5 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتا ...

امروز جمع بندی میکنیم ازمباحثی چون : خط جانبی در ماهی ها ، گیرندهی شیمیایی در پای مگس ، گیرنده صدا د ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان ها و اسکلت

فیلم جلسه 6 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت او ...

امروز جمع بندی میکنیم ازمباحثی چون : بخش محوری و جانبی اسکلت ، اعمال و انواع استخوان ها ، بافت اسنخو ...
فیلم کارگاه تست فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار 2: ماهیچه و اسکلت

فیلم جلسه 7 - فیلم کارگاه تست فصل سوم: دستگا ...

امروز جمع بندی میکنیم از مباحثی چون: ماهیچۀ ذوزنقه ای و دلتایی، دسته تار، تار ماهیچه ای، تارچه، سارک ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار 1: ارتباط شیمیایی

فیلم جلسه 8 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت ...

امروز تست هایی میزنیم از مباحثی چون: پیک شیمیایی کوتاه برد و دوربرد، غدد برون ریز و درون ریز، دستگاه ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار 2: غده های درون ریز

فیلم جلسه 9 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت ...

امروز جمع بندی میکنیم از مباحثی چون:هورمون آزادکننده و مهارکننده، هیپوفیز، هورمون پرولاکتین، صفحات ر ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی

فیلم جلسه 10 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گ ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: اپیدرم و درم پوست، عرق، اشک، آنزیم لیزوزیم، دفاع اختصاصی و غیر ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)، گفتار 2: دومین خط دفاعی

فیلم جلسه 11 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)، گ ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: فاگوسیت ها، ماکروفاژ، یاخته دارینه ای، ماستوسیت، گلبول های سفی ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی

فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گ ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: لنفوسیت T و لنفوسیت B، لنفوسیت خاطره، پلاسموسیت ، یاخته پادتن ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول) گفتار 1: کروموزوم

فیلم جلسه 13 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت او ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: کروماتین، هسته تن، نوکلئوزوم، هیستون، فامینک، کروماتید، سانترو ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم) گفتار 2: میتوز

فیلم جلسه 14 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دو ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: تقسیم میتوز، پروفاز، پرومتافاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز، رشته ه ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار 3: میوز

فیلم جلسه 15 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سو ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: تقسیم میوز، پروفاز ۱، پروفاز ۲، متافاز ۱، آنافاز ۱، تلوفاز ۱، ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)، گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد

فیلم جلسه 16 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: کیسۀ بیضه، غدۀ پروستات، غده پیازی میزرایی، غدۀ کوپر، وزیکول سم ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)، گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن

فیلم جلسه 17 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: انبانک، فولیکول، اووگونی، اوسیت ثانویه، اوسیت اولیه، تخمک، لول ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)، گفتار 3: رشد و نمو جنین

فیلم جلسه 18 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: لقاح، جدارلقاحی، مورولا، بلاستوسیست، کوریون، آمنیون، جفت، بندن ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران

فیلم جلسه 19 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چها ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: لقاح داخلی، لقاح خارجی، نرماده، هرمافرودیت، بکرزایی، تغذیه و ح ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی

فیلم جلسه 20 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگ ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: قلمه زدن، پیوندک، پیوند زدن، خوابانیدن، ریزوم، زمین ساقه، زنبق ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دوم) گفتار 2: تولید مثل جنسی

فیلم جلسه 21 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگ ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: گل کامل و ناکامل، گل تک جنسی و دوجنسی، برچه، مادگی، بساک، میله ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 3: از یاختۀ تخم تا گیاه

فیلم جلسه 22 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگ ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: ساقه رویانی، ریشه رویانی، پوسته دانه، میوه حقیقی، میوه کاذب، گ ...
فصل نهم : پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کنندهای رشد در گیاهان

فیلم جلسه 23 - فصل نهم : پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: نورگرایی، آزمایش داروین، آگار، اکسین، تنظیم کننده های رشد، هور ...
فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 2: پاسخ به محیط

فیلم جلسه 24 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون: گل دهی، روزکوتاه، روزبلند، گل داوودی، گل شبدر، زمین گرایی، پیچ ...

فیلم جلسه 18 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)، گفتار 3: رشد و نمو جنین

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون:

لقاح، جدارلقاحی، مورولا، بلاستوسیست، کوریون، آمنیون، جفت، بندناف، برون شامه جنین، کیسه زرده، حفره کوریونی، حفره آمنیونی، لایه های زاینده، هورمون HCG، جایگزینی، چندقلوی ناهمسان، چندقلوی همسان، سونوگرافی، مایع آمنیوتیک

صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 99 تا 106
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 18