فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 17 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)، گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون:

انبانک، فولیکول، اووگونی، اوسیت ثانویه، اوسیت اولیه، تخمک، لوله فالوپ، زوائد انگشت مانند، شیپور، واژن، گردن رحم، دوره جنسی، قاعدگی، دوره فولیکولی، دوره لوتئال، تخمک گذاری، هورمون استروژن، پروژسترون، جسم زرد، جسم سفید، آندومتر، یائسگی، چرخه تخمدانی، چرخه رحمی

صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 88 تا 98
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 17