فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت پنجم)، انتقال توابع

بحث امروزمون تو مباحث تست زنی تابع، اختصاص داره به انتقال تابع ها، انتقال های افقی، عمودی، قائم اصطلاحاً یا انبساط انقباض هایی که شما رو روی تابع ها در نظر میگیرند. مبحث انتقال تابع رو اول باید شما مطالعه کامل کنید. وسط مسطاش تست هایی از دامنه و برد همچنان ما داریم و شما باید اونارم مد نظر داشته باشید.