فیلم ها کارگاه نکته و تست حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، برد و تساوی دو تابع

 امروز هم برای شما حل تست تابع داریم. با موضوعاتی نظیر تساوی دو تابع، برد تابع و آشنایی مختصر با تابع هموگرافیک و خیلی مختصر، تابع ابرویی.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم