فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی صنیعی

Loading
فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)، معرفی جدول تناوبی

فیلم جلسه 1 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه ...

ما تو این جلسه که اولین جلسه شیمی یک خواهد بود ابتدای کار سعی می کنیم راجع به جدول تناوبی با هم صحبت ...
فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوم)، رابطه اینشتین

فیلم جلسه 2 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه ...

تو این جلسه می خوام رابطه اینشتین رو مورد بررسی قرار بدیم و ازش می خوایم مسئله حل کنیم مسئله های خیل ...
فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)، عدد جرمی ایزوتوپ - پرتوزایی

فیلم جلسه 3 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه ...

ما تو این جلسه می خوایم یه مقداری راجع به عدد اتمی و عدد جرمی صحبت کنیم تا حدودی سراغ ایزوتوپ ها خوا ...
فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت اول)، کلوئید

فیلم جلسه 4 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

به کتاب دوازدهم خوش آمدید و امیدوارم که ما شیمی سوم رو ما خیلی خوب و با ریز ترین مطالب و خیلی با جزئ ...
فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت دوم)، صابون

فیلم جلسه 5 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما امروز می خوایم راجع به صابون صحبت کنیم و به سوالاتی راجع به صابون پاسخ بدیم، صابون چی هست؟ صابون ...
فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت سوم)، پاک کننده های غیرصابونی وپاک کننده های خورنده

فیلم جلسه 6 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

تو این جلسه قراره که راجع به پاک کننده های غیرصابونی و پاک کننده های خورنده با هم صحبت کنیم و راجع ب ...
فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی(قسمت چهارم)، اسید و باز: مفاهیم اولیه

فیلم جلسه 7 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه قرار هست که اسید و باز رو با هم شروع کنیم و به مفاهیم اولیۀ اسید و باز بپردازیم و با ...
فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی(قسمت پنجم)، اسید و باز: رسانایی الکتریکی، درجۀ تفکیک

فیلم جلسه 8 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

در ابتدای کار تو این جلسه میخوایم راجع به رسانایی الکتریکی با هم صحبت کنیم بعد میخوایم درجۀ تفکیک رو ...
فصل1شیمی(3): مولکولها در خدمت تندرستی(قسمت ششم)، اسیدوباز: اسید قوی و ضعیف،محاسبۀ غلظت یون هیدرونیوم

فیلم جلسه 9 - فصل1شیمی(3): مولکولها در خدمت ...

تو این جلسه قراره که راجع به مفهوم اسیدهای قوی و ضعیف با هم صحبت کنیم بعد از اون غلظت یون هیدرونیوم ...
فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هفتم)، اسید و باز: مفهوم تعادل و عبارت ثابت تعادل

فیلم جلسه 10 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به نحوه به دست اوردن معادله ثابت تعادل با هم صحبت بکنیم و رابطه ای ک ...
فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هشتم)، اسید و باز حل مسائل تعادل

فیلم جلسه 11 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه می خوایم ببینیم که چه طور مسائل تعادل رو می تونیم حل کنیم و دو سه تا مسئله با هم حل خ ...
فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت نهم)، اسید و باز: ثابت یونش

فیلم جلسه 12 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به ثابت یونش با هم صحبت کنیم اسم دیگه ثابت یونش ثابت اسیدی هست و می ...
فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت دهم)، اسید و باز: رابطۀ بین ثابت یونش و درجۀ یونش

فیلم جلسه 13 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

این جلسه قراره که راجع به مسائل بیشتر در ارتباط با رابطه ka ، آلفا، cm و H+ صحبت کنیم و بیشتر مسئله ...
فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت یازدهم)، اسید و باز: ثابت تفکیک آب

فیلم جلسه 14 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه می خوایم راجع به ثابت تفکیک آب صحبت بکنیم مطلبی که ما در جلسه آینده بهش خیلی نیاز دار ...
فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت دوازدهم)، معرفی pH ،pH اسیدی

فیلم جلسه 15 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه کار بسیار مهمی داریم و میخوایم pH رو با هم شروع بکنیم شاید خیلی از شما ها راجع بهش خی ...
فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت سیزدهم)، محاسبه pH اسیدها

فیلم جلسه 16 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه برای تجربمون تو حل مسائل مربوط به pH محلول اسیدی بیشتر بشه چند تا مسئله بیشتر با هم ح ...
فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت چهاردهم)، محاسبه pH محلول بازی

فیلم جلسه 17 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه کار بسیار مهمی داریم و می خوایم pH محلول باز ها رو با هم محاسبه کنیم تا جلسات قبل راج ...
فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)، نور و شناخت درون اتم

فیلم جلسه 18 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگا ...

ما امروز می خوایم راجع به طیف نشری خطی با هم صحبت کنیم و ابتدای کار می خوایم می خوایم ببینم ماهیت نو ...
فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم)، مدل کوانتومی اتم

فیلم جلسه 19 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه ...

ما تو این جلسه قراره که راجع به مدل کوانتومی با هم صحبت کنیم راجع به معادله کوانتومی اتم ها و بعدش م ...
فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، رفتار اتم، ترکیب یونی

فیلم جلسه 20 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه ...

ما تو این  جلسه قرار هست که راجع به رفتار اتم ها در ترکیب ها صحبت کنیم و تا حدودی راجع به ترکیب یونی ...
فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، حل مثال از ترکیب یونی و مقدمه پیوند کوالانسی

فیلم جلسه 21 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگا ...

تو این جلسه قصد داریم راجع به ترکیب های یونی مفصل تر صحبت کنیم و چند تا مثال حل کنیم. آخر سر هم قرار ...
فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت قسمت هفتم)، ساختار لوئیس (قسمت اول)

فیلم جلسه 22 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه ...

ما تو این جلسه می خوایم راجع به ساختار لوئیس با هم صحبت کنیم و می خوایم قسمت اول ساختار لوئیس رو با ...
فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، ساختار لوئیس (قسمت دوم): ساختار لوئیس یون ها، پیوند داتیو

فیلم جلسه 23 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگا ...

تو این جلسه قرار هست که راجع به ساختار لوئیس یون ها صحبت کنیم، اما قبلش میخوام پیوند داتیو رو بهتون ...
فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگاه الفبای هستی(قسمت دهم) ساختار لوئیس (قسمت سوم): استثنائات ساختار لوئیس

فیلم جلسه 24 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگا ...

ما تو این جلسه می خواهیم در مورد استثنائات ساختار لوئیس با هم صحبت بکنیم خیلی خیلی جلسه مهمی است چون ...
فصل دوم شیمی(3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت اول)، مفهوم اکسایش و کاهش

فیلم جلسه 25 - فصل دوم شیمی(3): آسایش و رفاه ...

 بسم الله الرحمن الرحیم به فصل دو شیمی ۳ خوش آمدید توی این فصل که مطالب بسیار زیبایی رو شامل میشه ما ...
فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت دوم) عدد اکسایش

فیلم جلسه 26 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفا ...

 با سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی ما در این جلسه می خواهیم راجع به عدد اکسایش صحبت بکنیم یک مبحث ...
فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت سوم)، رقابت فلزها

فیلم جلسه 27 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفا ...

ما این جلسه قرار هستش که راجع به سلول های گالوانی و مقدماتش با هم صحبت بکنیم اما قبلش باید رقابت بین ...
فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت چهارم)، سلول های گالوانی، پتانسیل کاهش استاندارد

فیلم جلسه 28 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفا ...

ما تو این می خوایم راجع به دو تا موضوع با هم صحبت کنیم دو تا موضوع خیلی مهم یکی بحث خود سلول گالوانی ...
فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت پنجم)، سلول سوختی

فیلم جلسه 29 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفا ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به سلول سوختی  فقط صحبت کنیم و طرز کار این سلول رو با هم بررسی کنیم ...
فصل دوم شیمی(3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت ششم)، برقکافت

فیلم جلسه 30 - فصل دوم شیمی(3): آسایش و رفاه ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به سلول های الکترولیتی و به خصوص عملیات و فرایند برقکافت با هم صحبت ...
فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت هفتم)، خوردگی آهن و راه های جلوگیری از آن

فیلم جلسه 31 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفا ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به خوردگی آهن که منجر به تولید زنگ آهن میشه صحبت کنیم معادلاتش رو کا ...
فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت هشتم)، آبکاری و استخراج آلومینیوم

فیلم جلسه 32 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفا ...

ما تو این جلسه می خوایم راجع به آخرین قسمت از فصل دوم شیمی سه با هم صحبت کنیم و دو موضوع رو می خوایم ...
فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت اول)، هواکُره و لایه های آن

فیلم جلسه 33 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

به فصل دوم از شیمی(1) خوش اومدید. ما تو این جلسه قراره که راجع به هواکره و لایه های مختلف اون با هم ...
فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت دوم)، اجزای هواکُره

فیلم جلسه 34 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به اجزای تشکیل دهندۀ هواکُره با هم صحبت بکنیم، به خصوص راجع یکی از اجزای ...
فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت اول)، نوشتن واکنش شیمیایی (قسمت اول): سوختن، ترکیب

فیلم جلسه 35 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

ما تو این قسمت راجع به واکنش های شیمیایی و به خصوص واکنش نویسی میخوایم با هم صحبت کنیم، شاید سوال بر ...
فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت چهارم) نوشتن واکنش شیمیایی (قسمت دوم): تجزیه و ...

فیلم جلسه 36 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت چهارم) نوشتن واکنش شیمیایی (قسمت دوم): تجزیه، جابجایی ی ...
فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت پنجم)، موازنه به روش وارسی

فیلم جلسه 37 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

ما با یک امری به نام موازنه همیشه مواجهیم. موازنه یکی از کارهاییه که یکی که میخواد کنکور بده در شیمی ...
فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت ششم)، موازنۀ پیشرفته

فیلم جلسه 38 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

ما تو این جلسه قرار هست که موازنه های پیشرفته رو با هم بررسی کنیم، یعنی موازنه هایی که شاید نتونیم خ ...
فصل دوم شیمی (1): رد پای گازها در زندگی (قسمت هفتم)، موازنه به روش عدد اکسایش

فیلم جلسه 39 - فصل دوم شیمی (1): رد پای گازه ...

ما تو این جلسه راجع به موازنۀ واکنش ها با روش عدد اکسایش صحبت کنیم، روشی که در کتاب درسی نیستش ومعمو ...
فصل دوم شیمی (1): رد پای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، اکسیدهای فلزی و نافلزی، باران اسیدی و اثر گلخان

فیلم جلسه 40 - فصل دوم شیمی (1): رد پای گازه ...

ما تو این جلسه راجع به اکسیدهای فلزی و نا فلزی با هم صحبت می کنیم بعد از اون میریم سراغ باران اسیدی ...
فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت نهم)، حالت گاز

فیلم جلسه 41 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

ما تو این جلسه میخوایم حالت گاز رو با هم شروع کنیم، تو این جلسه راجع به قانون بویل، شارل، آووگادرو و ...
فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت دهم)، استوکیومتری واکنش، شارایط استاندارد

فیلم جلسه 42 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

در این جلسه می خوایم راجع به استوکیومتری واکنش که توش STP به کار رفته صحبت بکنیم و می خوایم ببینیم ک ...
فصل سوم شیمی (1): آب آهنگ زندگی (قسمت اول)، آب کره، ترکیب های یونی

فیلم جلسه 43 - فصل سوم شیمی (1): آب آهنگ زند ...

ما تو این جلسه می خوایم فصل سوم از شیمی یک رو با هم شروع بکنیم  خوب ابتدا کار بحث آب کره رو خواهیم د ...
فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زندگی (قسمت دوم)، محلول و غلظت نوع اول (قسمت اول)

فیلم جلسه 44 - فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زند ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به محلول و مفهوم غلظت با هم صحبت بکنیم. برای اینکه ما بتونیم مسائل غلظت ...
فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زندگی (قسمت سوم)، محلول و غلظت نوع اول (قسمت دوم)

فیلم جلسه 45 - فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زند ...

همونطور که جلسۀ پیش بهتون قول داده بودم این جلسه میخوایم راجع به سوالاتی که یک مقداری سطحش بالاتر هس ...
فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زندگی (قسمت چهارم)، محلول و غلظت نوع دوم

فیلم جلسه 46 - فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زند ...

ما تو این جلسه راجع به دو تا موضوع خیلی مهم میخوایم با هم صحبت کنیم: اول غلظت نوع دوم هست که توی او ...
فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت اول)، جامد کوالانسی

فیلم جلسه 47 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای ...

به فصل سوم شیمی(3)، شیمی دوازدهم خوش اومدین. امیدوارم که بتونیم با هم این فصل رو خوب پیش ببریم و نکا ...
فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت دوم)، جامد مولکولی

فیلم جلسه 48 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به جامد مولکولی با هم صحبت کنیم و بفهمیم که چطور متوجه بشیم که حتی جامد ...
فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت سوم) جامد یونی (قسمت اول)

فیلم جلسه 49 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به قسمت اول از جامد یونی با هم صحبت کنیم، چون جامد یونی خیلی نکته زیاد د ...
فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت چهارم)، جامد یونی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 50 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای ...

تو این جلسه قسمت دوم از جامد یونی رو میخوایم با هم مقایسه کنیم و راجع به خواص ترکیب های یونی با هم ح ...
فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (قسمت پنجم)، جامد فلزی

فیلم جلسه 51 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای ...

تو این جلسه میخوایم راجع به جامد فلزی صحبت بکنیم و مطالب بسیار زیبایی رو تو این جلسه با هم خواهیم دا ...
فصل سوم شیمی(1): آب آهنگ زندگی (قسمت پنجم)، مخلوط سازی

فیلم جلسه 52 - فصل سوم شیمی(1): آب آهنگ زندگ ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم که در کتاب درسی وجود نداره، اما بارها و بارها سو ...
فصل سوم شیمی (1): آب آهنگ زندگی (قسمت ششم)، انواع پیوند کووالانسی، پیوند هیدروژنی

فیلم جلسه 53 - فصل سوم شیمی (1): آب آهنگ زند ...

ما تو این جلسه قراره که در مورد انواع پیوند کووالانسی با هم صحبت بکنیم و فرق بین پیوندهای قطبی و نا ...
فصل سوم: شیمی(1): آب، آهنگ زندگی(قسمت7)، تفکیک یونی، رسانایی محلولها، انحلال پذیری گازها، انتقال جرم

فیلم جلسه 54 - فصل سوم: شیمی(1): آب، آهنگ زن ...

ما وارد آخرین جلسه از مجموعه درس های مربوط به شیمی یک شدیم تو این جلسه مطالب زیادی رو خواهیم داشت خو ...
فصل دوم شیمی (2): درپی غذای سالم (قسمت اول)، دما، گرما و ظرفیت گرمایی

فیلم جلسه 55 - فصل دوم شیمی (2): درپی غذای س ...

ما یک فصل بسیار پر باری رو در پیش داریم فصلی هست که خیلی مطلب زیاد داره اما دلیل بر این که سخت باشه ...
فصل دوم شیمی (2): درپی غذای سالم (قسمت دوم)، جاری شدن انرژی

فیلم جلسه 56 - فصل دوم شیمی (2): درپی غذای س ...

ما تو این جلسه می خوایم راجع به جاری شدن انرژی با هم صحبت بکنیم و این به این معنا هستش که می خوایم ب ...
فصل دوم شیمی (2): درپی غذای سالم (قسمت سوم)، مفهوم آنتالپی و تغییرات آنتالپی

فیلم جلسه 57 - فصل دوم شیمی (2): درپی غذای س ...

ما تو این جلسه یه کار بسیار مهم داریم چون یکی از مفاهیمی رو می خوایم بحث بکنیم که دیده شده بچه ها خی ...
فصل دوم شیمی(2): در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، محاسبه تغییرات آنتالپی، قانون هس (قسمت اول)

فیلم جلسه 58 - فصل دوم شیمی(2): در پی غذای س ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به روش های متفاوتی که برای محاسبۀ آنتالپی سراغ داریم صحبت کنیم. دو ت ...
فصل دوم شیمی(2): در پی غذای سالم (قسمت پنجم)، محاسبه تغییرات آنتالپی، قانون هس (قسمت دوم)

فیلم جلسه 59 - فصل دوم شیمی(2): در پی غذای س ...

ما تو این جلسه میخوایم کار جلسۀ قبل رو ادامه بدیم و میخوایم چند مسئله از قانون هس رو حل کنیم و چن تا ...
فصل دوم شیمی(2): در پی غذای سالم (قسمت ششم)، محاسبه تغییرات آنتالپی، متوسط آنتالپی پیوند

فیلم جلسه 60 - فصل دوم شیمی(2): در پی غذای س ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به روش دوم از روش های غیرمستقیم محاسبۀ آنتالپی با هم صحبت کنیم و اسم ...
فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت اول)، انرژی فعال سازی (قسمت اول)

فیلم جلسه 61 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

به فصل چهارم از شیمی(3) که آخرین فصل از کل شیمی هایی که توی دبیرستان یاد میگیرید هستش خوش اومدین. ام ...
فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت دوم)، انرژی فعال سازی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 62 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه قرار هست که چند تا مثال بیشتر در ارتباط با انرژی فعال سازی با هم حل کنیم و نکات بیشتر ...
فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت سوم)، کاتالیزگر (قسمت اول)

فیلم جلسه 63 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به کاتالیزگر با هم صحبت کنیم و ببینیم کاتالیزگر چطور میتونه سرعت یک واکن ...
فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت چهارم)، کاتالیزگر (قسمت دوم)

فیلم جلسه 64 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه قرار هست که چند مسئله دیگه از بحث کاتالیزگر رو با هم حل کنیم و ببینیم که اگه یه مقدار ...
فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت پنجم)، آلاینده ها و مبدل کاتالیستی

فیلم جلسه 65 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به آلاینده هایی که خودروها تولید میکنن با هم صحبت کنیم و ببینیم چطور میت ...
فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت ششم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت اول)

فیلم جلسه 66 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه میخوایم یک دورۀ کوتاهی از مسائل ثابت تعادل رو با هم داشته باشیم، چون این فصل هم از ثا ...
فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت هفتم)، مسائل ثابت تعادل (قسمت دوم)

فیلم جلسه 67 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه همونطور که قول داده بودم میخوایم چن تا مثال دیگه از بحث تعادل رو با هم حل کنیم و امید ...
فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت هشتم)،عوامل مؤثر بر تعادل(قسمت1):بررسی اثر

فیلم جلسه 68 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما میدونیم که سه عامل هست که میتونه تعادل رو به هم بزنه و در جهتی پیش ببره که ما میخوایم. اولیش غلظت ...
فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت نهم)،عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت2):سؤال غلظت

فیلم جلسه 69 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه میخوایم در ادامۀ جلسۀ قبل چن نمونه سؤال از بررسی اثرات تغییر غلظت بر تعادل رو داشته ب ...
فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت دهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت سوم)

فیلم جلسه 70 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت دهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت سوم): بررسی ...
فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت یازدهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 71 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت یازدهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت چهارم): ...
فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت دوازدهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 72 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت دوازدهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت پنجم): ...
فصل چهارم شیمی(3):شیمی،راهی بسوی آینده روشنتر(قسمت13)، سنتز مواد(قسمت1): بررسی مواد اولیۀ اتن و الکل

فیلم جلسه 73 - فصل چهارم شیمی(3):شیمی،راهی ب ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به سنتز مواد صحبت کنیم و دو تا ماده رو که برای ما خیلی اهمیت دارن و ازشو ...
فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت چهاردهم)، سنتز مواد (قسمت 2): ساخت بطری آب

فیلم جلسه 74 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما به قسمت آخر از آموزش های صفر تا صد شیمی کنکور رسیدیم و تو این جلسه قراره هست که راجع به بطری آب و ...
فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی پایان ناپذیر (قسمت هفتم)، گروه عاملی

فیلم جلسه 75 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی ...

همونطور که میدونید ما در فصل 2 و 3 شیمی(2)، یه سری گروه ها به نام گروه های عاملی به ما معرفی شده و م ...
فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی پایان ناپذیر (قسمت هشتم)، پلیمری شدن

فیلم جلسه 76 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی ...

تو این جلسه میخوایم راجع به یکی از انواع پلیمر شدن با هم صحبت بکنیم و اون پلیمر شدن افزایشی هست و ما ...
فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی پایان ناپذیر (قسمت نهم)، پلی استر

فیلم جلسه 77 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی ...

ما تو این جلسه قراره راجع به ساختن پلی استر با هم صحبت بکنیم، منتهی قبلش باید بفهمیم که استر چجوری س ...
فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی پایان ناپذیر (قسمت دهم)، آمید و پلی آمید

فیلم جلسه 78 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به آمیدها و پلی آمیدها صحبت کنیم. ابتدای کار سعی میکنم راجع به خودِ آمید ...
فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت اول)، روندهای جدول تناوبی

فیلم جلسه 79 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای ز ...

به شیمی یازدهم خوش اومدین، امیدوارم که بتونیم شیمی یازدهم رو خیلی خوب با هم طی بکنیم و امیدوارم که ا ...
فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم)، عناصر واسطه (قسمت اول)

فیلم جلسه 80 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای ز ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به عناصر واسطه با هم صحبت بکنیم، خاصیت هاشو بررسی کنیم و مقایسه کنیم ...
فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سوم)، عناصر واسطه (قسمت دوم)، شناسایی یون ها

فیلم جلسه 81 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای ز ...

تو این جلسه قرار هست که یه مقدار بیشتری مثال حل کنیم از جلسه قبل که راجع به عناصر واسطه با هم صحبت ک ...
فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، واکنش پذیری فلزها و نافلزها

فیلم جلسه 82 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای ز ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به مقایسۀ واکنش پذیری بین مواد با هم صحبت کنیم، هم مقایسۀ بین فلزها ...
فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پنجم)، درصد خلوص

فیلم جلسه 83 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای ز ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به مطلب و مسئله درصد خلوص با هم صحبت کنیم، مسئله ای که توی استوکیومت ...
فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت ششم)، بازدهی

فیلم جلسه 84 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای ز ...

ما تو این جلسه قرار هست راجع به یک موضوع بسیار مهم و کاربردی توی کنکور سراسری با هم صحبت بکنیم و اون ...
فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفتم)، هیدروکربن: آلکان و نام گذاری آن (قسمت اول)

فیلم جلسه 85 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای ز ...

ما تو این جلسه میخوایم یک معرفی کلی از هیدروکربن ها داشته باشیم و بعد از اون، اولین هیدروکربن یعنی آ ...
فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، هیدروکربن: آلکان و نام گذاری آن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 86 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای ز ...

ما تو این جلسه ابتدای کار میایم ادامۀ نام گذاری آلکان هارو با هم بررسی می کنیم. بعد از اون میایم روش ...
فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، هیدروکربن: آلکن و آلکین

فیلم جلسه 87 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای ز ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به دو کربن دیگه به نام آلکن ها و آلکین ها با هم صحبت بکنیم. ابتدای هر کد ...

فیلم جلسه 80 - فصل اول شیمی(2): قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم)، عناصر واسطه (قسمت اول)

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به عناصر واسطه با هم صحبت بکنیم، خاصیت هاشو بررسی کنیم و مقایسه کنیم با فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی و به خصوص در این جلسه میخواهیم راجع به آرایش الکترونی کاتیون صحبت کنیم و مثال حل کنیم، منتها یه تعدادی مثال هم جلسه بعد میخواهیم براتون حل کنیم و امیدوارم توی این جلسه بتونیم این مبحث رو جمع و جور کنیم و ببندیم.