فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 14 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم) گفتار 2: میتوز

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون:

تقسیم میتوز، پروفاز، پرومتافاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز، رشته های دوک، کینه توکوری، سانتریول، میانک، سیتوکینز، صفحه یاخته ای، پروتئین های پدال گاز و ترمز، نقطه وارسی، تومور خوش خیم و بدخیم، لیپوما، ملانوما، متاستاز، دگرنشینی، بافت برداری، بیوپسی، شیمی درمانی، بافت مردگی، مرگ برنامه ریزی، آپوپ توز

فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 70 تا 75
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 14