فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 13 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول) گفتار 1: کروموزوم

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون:

کروماتین، هسته تن، نوکلئوزوم، هیستون، فامینک، کروماتید، سانترومر، کاریوتیپ، کروموزوم های همتا، اینترفاز، میان چهر، مرحله وقفه اول، مرحلۀ G2، مرحلۀ G0، مرحله S

فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 67 تا 69
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 13

لینک های مستقیم دانلود این فیلم