فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

جزوه جلسه 14 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم) گفتار 2: میتوز

تست های شماره 1 الی 15