فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون:

لنفوسیت T و لنفوسیت B، لنفوسیت خاطره، پلاسموسیت ، یاخته پادتن ساز، آنتی ژن و گیرنده آنتی ژنی، پادتن، سرم، T کشنده، پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه، ایمنی فعال و غیرفعال، ایدز، ویروس HIV، لنفوسیتT کمک کننده، تحمل ایمنی، حساسیت، بیماری خودایمنی، ایمنی در جانوران

فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 60 تا 66
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 12

لینک های مستقیم دانلود این فیلم