فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 11 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)، گفتار 2: دومین خط دفاعی

امروز جمع بندی می کنیم از مباحثی چون:

فاگوسیت ها، ماکروفاژ، یاخته دارینه ای، ماستوسیت، گلبول های سفید، التهاب، تب، دیاپدز، یاخته کشنده طبیعی، پرفورین، اینترفرون نوع ۱ و نوع ۲، پروتئین های مکمل

فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 56 تا 59
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 11