فیلم ها صفر تا صد فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) فرشید داداشی

Loading
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت اول)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

توی این جلسه بحث مسافت، جابجایی، سرعت متوسط و تندی متوسط رو خواهیم داشت. البته سؤالات مربوط به این ج ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دوم)، شناخت حرکت، تندی متوسط، سرعت متوسط (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

ما تو این جلسه میخوایم بیشتر در مورد تفاوت بین تندی متوسط و سرعت متوسط صحبت کنیم، در واقع تفاوت بین ...
فصل اول:حرکت بر خط راست (قسمت سوم)تحلیل بیشتر معادله و نمودار مکان زمان، تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای

فیلم جلسه 3 - فصل اول:حرکت بر خط راست (قسمت ...

توی این جلسه ما دوتا موضوع رو میخوایم بررسی کنیم، بحث اولمون در مورد معادلۀ مکان زمان هست، که یه سری ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت چهارم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

ما توی اول جلسه یه سوال از کتاب درسی رو مطرح میکنیم و میخوایم ازش یه نتیجه خیلی مهم بگیریم، بعداً به ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

تو این جلسه بحث نمودار سرعت زمان رو خواهیم داشت، تحلیلی در مورد نمودار خواهیم کرد و در ادامه نکته ای ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ششم)، حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

تو این جلسه ما میخوایم سوالات مربوط به سرعت زمان رو ادامه بدیم، مسائل متنوعی رو حل خواهیم کرد، از تش ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هفتم)، شتاب متوسط و شتاب لحظه ای

فیلم جلسه 7 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

موضوع این جلسمون بحث شتاب متوسط و شتاب لحظه ای، یه سری سوالاتی که در حد جایگزاریه حل میکنیم، برای ای ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هشتم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

توی این جلسه میخوایم موضوع حرکت با سرعت ثابت رو بررسی کنیم، یعنی الآن میدونیم سرعت متوسطمون ثابتِ می ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت نهم)، حرکت با سرعت ثابت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت ...

تو این جلسه میخوایم بحث حرکت با سرعت ثابت رو ادامه بدیم، اول جلسه مروری بر جلسه قبل داریم و در ادامه ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دهم)، بررسی حرکت دو متحرک با سرعت ثابت (قسمت اول)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

بچه ها تو این جلسه میخوایم حرکت دوتا متحرک که با سرعت ثابت حرکت میکنند رو بررسی کنیم، گاهی این دوتا ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت یازدهم)، بررسی حرکت دو متحرک با سرعت ثابت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

تو این جلسه در واقع میخوایم سوالات بیشتری رو در مورد حرکت دو متحرک با سرعت ثابت حل و بررسی کنیم. جزو ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت دوازدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

ما تو این جلسه میخوایم حرکت با شتاب ثابت رو شروع کنیم. توی حرکت با شتاب ثابت یک سری روابط داریم که ل ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت سیزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

توی این جلسه میخوایم سؤالات بیشتری رو در مورد حرکت با شتاب ثابت، حل کنیم. خواهش میکنم وقت بزارید سؤا ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت چهاردهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 14 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

ما داریم سؤالات مربوط به حرکت با شتاب ثابت رو ادامه میدیم، سؤالات متنوعی حل خواهیم کرد، خواهشی که از ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پانزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 15 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

تو این جلسه سؤالات حرکت با شتاب ثابت رو ادامه میدیم، تو این جلسه چندتا رابطه و نکتۀ مهم رو بیان خواه ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت شانزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 16 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

تو این جلسه میخوایم سؤالات بیشتری رو در مورد حرکت با شتاب ثابت حل کنیم، سؤالات این جلسه خودشون سؤالا ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هفدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت ششم)

فیلم جلسه 17 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

ما داریم حرکت با شتاب ثابت رو ادامه میدیم، توی سه سؤال اولمون تو این جلسه ادامۀ جلسۀ قبل رو خواهیم د ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت هجدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 18 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

بچه ها ما حرکت با شتاب ثابت رو ادامه میدیم تو این جلسه، سؤالات مربوط به نمودار مکان زمان رو خواهیم د ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت نوزدهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 19 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

تو این جلسه میخوایم نمودار سرعت زمان رو بررسی کنیم، سوالات این جلسه مهم هستن و توی جلسات بعدی هم توی ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیستم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت نهم)

فیلم جلسه 20 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

بچه ها تو این جلسه ما نمودارهای سرعت زمان رو خواهیم داشت، در واقع ادامۀ سؤالات جلسۀ قبل و در بخش بعد ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و یکم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دهم)

فیلم جلسه 21 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

این جلسمون سه بخش داره: بخش اولمون ادامۀ سؤالات نمودار شتاب زمان هستبخش دوم دوتا سؤال داریم که نمودا ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و دوم)،حرکت دو متحرک با شتاب ثابت (قسمت اول)

فیلم جلسه 22 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

بچه ها اگر یادتون باشه تو حرکت با سرعت ثابت دو محرک رو برسی کردیم الان میخوایم حرکت دو محرک رو وقتی ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و سوم)،حرکت دو متحرک با شتاب ثابت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 23 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

بچه ها ما داریم حرکت دو متحرک با شتاب ثابت رو ادامه میدیم. تو این جلسه هم چند مدل سوال رو بررسی خواه ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و چهارم)، حرکت دو متحرک با شتاب ثابت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 24 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

توی این جلسه ما بحث دو متحرک رو خواهیم داشت و در واقع سوالات متنوعی رو  از این موضوع حل خواهیم کرد ب ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و پنجم)، سقوط آزاد (قسمت اول) ویژه رشته ریاضی

فیلم جلسه 25 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

توی این جلسه بحث سقوط آزاد رو خواهیم داشت که برای رشتۀ ریاضی هست این مبحث، سقوط آزاد رو تعریف خواهیم ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و ششم)، سقوط آزاد (قسمت دوم) ویژه رشته ریاضی

فیلم جلسه 26 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

تو این جلسه ادامۀ بحث سقوط آزاد رو خواهیم داشت که برای بچه های رشتۀ ریاضی هست. جلسۀ قبل درس رو دادیم ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و هفتم)، سقوط آزاد (قسمت سوم) ویژه رشته ریاضی

فیلم جلسه 27 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

این جلسه میخوایم تست های بیشتری در مورد سقوط آزاد حل کنیم، تو این جلسه شما باید بیشتر از قبل باید دس ...
فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت بیست و هشتم)، سقوط آزاد (قسمت چهارم) ویژه رشته ریاضی

فیلم جلسه 28 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسم ...

تو این جلسه بچه ها میخوایم حرکت دو جسم در سقوط آزاد رو بررسی بکنیم، جایی که این دوتا جسم با اختلاف ز ...
فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت اول)، قانون های حرکت نیوتن (قسمت اول)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ...

ما فصل دوم رو شروع می کنیم، تو این جلسه قانون های حرکت نیوتون رو بررسی می کنیم، سه تا قانون هست، در ...
30 فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت دوم)، قانون های حرکت نیوتن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 30 - 30 فصل دوم: دینامیک و حرکت دا ...

سوالات مربوط به قانونن نیوتن حل کنیم سوالاتی که حل میکنیم بعضیاش خوب سادهن برای اینکه شما اشنا بشین ...
فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت سوم)، قانون های حرکت نیوتن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ...

تو این جلسه میخوایم سؤالات بیشتری از قانون های نیوتن، بخصوص قانون دوم حل بکنیم و نکات خوبی رو تو این ...
فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ...

 فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت چهارم)، قانون های حرکت نیوتن (قسمت چهارم)، نیروی وزن، نیروی ...
فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ...

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت پنجم)، نیروی وزن، نیروی مقاومت شاره (قسمت دوم)، نیروی عمودی س ...
فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت ششم)، مسائل آسانسور (قسمت اول)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ...

بچه ها تو این جلسه مسائل آسانسور رو شروع می کنیم، برای اینکه بتونیم مسائل رو خیلی راحت حل کنیم و در ...
فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای (قسمت هفتم)، مسائل آسانسور (قسمت دوم)

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ...

تو این جلسه میخوایم سؤالات بیشتری در مورد آسانسور حل کنیم، اگه جلسۀ قبل رو خوب ندیدید و یا یه جاهایی ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول: حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) حل سؤال از معادله و نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان (قسمت دوم)

تو این جلسه بحث نمودار سرعت زمان رو خواهیم داشت، تحلیلی در مورد نمودار خواهیم کرد و در ادامه نکته ای رو خواهیم گفت که مربوط میشه به بدست آوردن جابجایی از روی نمودار سرعت زمان و در نهایت هم سوالاتی در رابطه با همین نکته حل خواهیم کرد.