فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 7 - فیلم کارگاه تست فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار 2: ماهیچه و اسکلت

امروز جمع بندی میکنیم از مباحثی چون:

ماهیچۀ ذوزنقه ای و دلتایی، دسته تار، تار ماهیچه ای، تارچه، سارکومر، خط Z، رشته ای اکتین و میوزین، ساختۀ ماهیچه ای تند و کند، اسکلت آب ایستایی و اسکلت بیرونی و درونی

فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 40 تا 44 
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 7

آرشآرش