فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلاد ناصح زاده

Loading
جلسه اول جمع بندی عربی کنکور

فیلم جلسه 1 - جلسه اول جمع بندی عربی کنکور

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زادهمبحث ترجمه قراره تو 14 ساعت کل عربی کنکور رو جمع بندی کنیم، ...
جلسه دوم جمع بندی عربی کنکور

فیلم جلسه 2 - جلسه دوم جمع بندی عربی کنکور

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زادهادامه مبحث ترجمه
جلسه سوم بررسی نقش ها در جمله در زبان عربی

فیلم جلسه 3 - جلسه سوم بررسی نقش ها در جمله ...

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زادهبررسی نقش ها در جمله در زبان عربی
جلسه چهارم انواع اعراب اسم(قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - جلسه چهارم انواع اعراب اسم(قسم ...

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده انواع اعراب اسم
جلسه پنجم انواع اعراب اسم(قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - جلسه پنجم انواع اعراب اسم(قسمت ...

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده انواع اعراب اسم - قسمت دوم
جلسه ششم تحلیل صرفی اسم

فیلم جلسه 6 - جلسه ششم تحلیل صرفی اسم

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده تحلیل صرفی اسم
جلسه هفتم تحلیل صرفی فعل

فیلم جلسه 7 - جلسه هفتم تحلیل صرفی فعل

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده تحلیل صرفی فعل
جلسه هشتم منصوبات (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - جلسه هشتم منصوبات (قسمت اول)

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده منصوبات (قسمت اول)
جلسه نهم منصوبات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - جلسه نهم منصوبات (قسمت دوم)

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده منصوبات (قسمت دوم)
جلسه دهم منصوبات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 10 - جلسه دهم منصوبات (قسمت سوم)

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده منصوبات (قسمت سوم)
جلسه یازدهم اعراب فعل مضارع

فیلم جلسه 11 - جلسه یازدهم اعراب فعل مضارع

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده اعراب فعل مضارع
جلسه دوازدهم وصف و اضافه

فیلم جلسه 12 - جلسه دوازدهم وصف و اضافه

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده مبحث وصف و اضافه
جلسه سیزدهم نواسخ و شکل

فیلم جلسه 13 - جلسه سیزدهم نواسخ و شکل

جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده مبحث نواسخ و شکل

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

با IDM یا ADM و یا wget دانلود کنید.