فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 5 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار 3: گیرنده های حسی در جانوران

امروز جمع بندی میکنیم ازمباحثی چون :

خط جانبی در ماهی ها ، گیرندهی شیمیایی در پای مگس ، گیرنده صدا در پای جیرجیرک ، چشم مرکب حشرات ، گیرنده یفروسرخ مار زنگی و تشریح مغز ماهی

فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 31 و 32 
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 5