فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 4 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار 2: حواس ویژه

امروز جمع بندی میکنیم ازمباحثی چون:

لایه های چشم که شامل صلبیه، مشیمیه، شبکیه میباشد و همچنین از جسم مژگانی،قرنیه ذلالیه، ذجاجیه. جمع بندی از یاخته های مخروطی و استوانه ای، لکه زرد و تطابق عدسی داشتیم. بیماری های چشم از جمله آستیگماتیسم، پیر چشمی، دوربینی و نزدیک بینی و همچنین تشریح چشم گاو. از بخش شنوایی و تعادلیگوش،بخش بویایی، بحث چشایی جمع بندی خواهیم داشت.

فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 23 تا 30 
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 4

لینک های مستقیم دانلود این فیلم