فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 3 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار 1: گیرنده های حسی

جمع بندی میکنیم از انواع گیرنده های حسی، کار گیرنده ها، سارزش گیرنده ها، حواس پیکری، حواس ویژه، گیرنده های تماسی، گیرنده های درد، گیرنده های دمایی، گیرنده های

فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 19 تا 22 
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 3

لینک های مستقیم دانلود این فیلم