فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی

جمع بندی میکنیم از پرده های مننژ، رابط پینه ای و سه گوش، لپ های مغز، مغز میانی، پل مغزی، بصل النخاع، مخچه، تالاموس
هیپوتالاموس، لیمبیک، هیپوکام، اعتیاد دستگاه عصبی محیطی پیکری و خود مختار، دستگاه عصبی هیدر و پلاناریا و حشرات


فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 9 تا 18 
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 2