فیلم ها تورق سریع زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته های بافت عصبی

جمع بندی میکنیم از مباحثی چون غلاف میلین، انواع یاخته های عصبی، پتانسیل عمل و آرامش، کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی، کانال نشتی سیناپس و ناقل های عصبی

فیلم های مرتبط:
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسات 1 تا 8 
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 1

آرشآرش