فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

Loading
فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت اول)، بار الکتریکی، پایستگی بار، کوانتیده بودن بار

فیلم جلسه 1 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما فیزیک یازدهم رو امروز شروع میکنیم فصل یک الکتریسته ساکن هست نکاتی رو در رابطه با بار الکتریکی خوا ...
فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت دوم)، روش باردار کردن اجسام

فیلم جلسه 2 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما تو این جلسه میخوایم روش های بار دار کردن اجسام رو بررسی کنیم اولین روش، روش مالش هست، دومی روش تم ...
فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت سوم)، الکتروسکوپ (برق نما)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

تو این جلسه بحث الکتروسکوپ رو خواهیم داشت، الکتروسکوپ رو معرفی می کنیم، روش بار دار کردن الکتروسکوپ ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چهارم)، قانون کولن (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چ ...

 تو این جلسه ما قانون کولن رو مطرح خواهیم کرد در واقع می خوایم ببنیم وقتی دو تا بار در یک فاصله ای ا ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت پنجم)، قانون کولن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت پ ...

تو این جلسه می خوایم رابطه مقایسه ای قانون کولن رو مطرح کنیم و سوالاتش رو بررسی کنیم، طبقه بندی که م ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ششم)، قانون کولن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ش ...

اگه یادتون باشه ما در جلسه قبل از رابطه  مقایسه ای قانون کولن استفاده کردیم و سوالاتی رو حل کردیم ای ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هفتم)، قانون کولن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 7 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ه ...

خوب این جلسه ادامۀ بحث قانون کولن هست و مسائلی رو حل خواهیم کرد تو این جلسه یک مقدمه ای در مورد بردا ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هشتم)، قانون کولن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ه ...

ما بحث قانون کولن رو تو این جلسه ادامه میدیم و یک مدل از قانون کولن رو تو این جلسه کار خواهیم کرد بی ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت نهم)، قانون کولن (قسمت ششم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ن ...

ما تو این جلسه یک مدل دیگه از سوالات مربوط به قانون کولن رو بررسی خواهیم کرد، سوالاتی که تو این جلسه ...
فصل اول :الکتریسیتۀ ساکن(قسمت دهم)، قانون کولن(قسمت هفتم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول :الکتریسیتۀ ساکن(قسمت ...

تو این جلسه سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد به این صورت که چهارتا بار در چهارتا راس مربع یا مستطیل قرار گ ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت یازدهم)، میدان الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما رسیدیم به مبحث میدان الکتریکی تو این جلسه می خوایم میدان الکتریکی رو تعریف کنیم رابطه رو بگیم ، ر ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت دوازدهم)، میدان الکتریکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما تو این جلسه بحث میدان الکتریکی رو ادامه میدیم و تعدادی سوال حل خواهیم کرد، تو این جلسه بحث بر هم ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت سیزدهم)، میدان الکتریکی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما داریم مدل های مختلف در مورد سوال های میدان الکتریکی رو بررسی می کنیم تو این جلسه میرسیم به بحث سو ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت چهاردهم)، میدان الکتریکی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 14 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما داریم سوالات مربوط به میدان الکتریک رو حل می کنیم تو این جلسه بقحث برایند گیری میدان الکتریکی رو ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت شانزدهم)، میدان الکتریکی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 15 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما تو جلسات قبل میدان الکتریکی برایند رو به دست اوردیم سوالات مختلفی رو حل کردیم تو این جلسه هم این ...
فصل اول: الکتریستۀ ساکن(قسمت شانزدهم)، میدان الکتریکی(قسمت ششم)

فیلم جلسه 16 - فصل اول: الکتریستۀ ساکن(قسمت ...

در این جلسه میدان الکتریکی بارهایی رو می خوایم حساب کنیم که رو دایره قرار دارند این مدل سوالات رو هم ...
فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت هفدهم)، میدان الکتریکی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 17 - فصل اول:الکتریستۀ ساکن (قسمت ...

ما تو این جلسه می خوایم یک مدل از سوالات مربوط به میدان الکتریکی رو حل کنیم که سوالاتیهستش که بچه ها ...
فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هجدهم)، خطوط میدان الکتریکی

فیلم جلسه 18 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

بچه ها ما تو این جلسه می خوایم یک تجسم ازمیدان الکتریکی داشته باشیم، به همین خاطر یه سری خطوطی رو د ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت نوزدهم)، میدان الکتریکی یکنواخت

فیلم جلسه 19 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

تو این جلسه می خوایم میدان الکترکی یکنواخت روتوضیح بدیم میدان الکتریکی یکنواخت توی مسائل فیزیک اهمی ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیستم)، انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 20 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

تو این جلسه ما به پتانسیل الکتریکی می پردازیم مثلکاری که در مورد بحث گرانش انجام میدیم تو پایه دهم ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیستم و یکم)، انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 21 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

تو این جلسه می خوایم یه کمیتی رو روش کار بکنیمبه نام پتانسیل الکتریکی که در موردش توضیح خواهیم داد ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و دوم)، پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

ما توی جلسه قبل پتانسیل الکتریکی رو درس دادیم و سوالات مربوط به اون رو حل کردیم، تو این جلسه سوالات ...
فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و سوم)، بررسی انرژی جنبشی ذرّۀ باردار در میدان الکتریکی

فیلم جلسه 23 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

تو این جلسه می خوایم بحث انرژی جنبشی بار الکتریکی رو بررسی کنیم. طبیعتاً وقتی بار الکتریکی توی میدان ...
فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و چهارم)، میدان الکتریکی در داخل رساناها

فیلم جلسه 24 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

تو این جلسه میخوایم بحث توزیع بار الکتریکی در یک رسانا رو بررسی کنیم. ببینیم وقتی به یک رسانا بار می ...
فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و پنجم)، چگالی سطحی بار الکتریکی رسانا

فیلم جلسه 25 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

در این جلسه میخوایم بحث چگالی سطحی بار الکتریکی رسانا رو بررسی کنیم، بحث تراکم بار هست. میخوایم بین ...
فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و ششم)، خازن (قسمت اول)

فیلم جلسه 26 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

این جلسه میرسیم به بحث خازن، خازن رو معرفی می کنیم و کاربرداشو میگیم، ساختمان خازن رو بررسی می کنیم، ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و هفتم)، خازن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 27 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

تو این جلسه ادامه بحث خازن رو خواهیم داشت رابطه مقایسه ای برای ظرفیت خازن رو مطرح خواهیم کرد و ازش س ...
فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت بیست و هشتم)، خازن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 28 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسم ...

تو این جلسه انرژی خازن رو مطرح خواهیم کرد و روابط انرژی خازن رو بدست میاریم، توضیحات لازم رو خواهیم ...
فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و نهم)، خازن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 29 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسم ...

ما تو این جلسه بحث خازن رو تموم میکنیم و در واقع فصل یک تموم میشه، تو این جلسه می خوایم سوالات بیشتر ...
فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت اول)، جریان الکتریکی

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدار ...

فصل دوم رو شروع میکنیم تو این جلسه مبحث جریان الکتریکی رو خواهیم گفت   جریان الکتریکی رو تعریف میکن ...
فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوم)، مقاومت الکتریکی و قانون اهم

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدار ...

ما تو این جلسه بحث مقاوت الکتریکی رو خواهیم گفت یه قانونی رو بیان می کنیم به نام قانون اهم یه سری رس ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه میخوایم ببینیم مقاومت الکتریکی به چه عواملی بستگی داره و رابطه اش رو بدست بیاریم. میخوای ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت چهارم)، تغییر مقاومت ویژه بارها (ویژه ریاضی)

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

این جلسه ویژه رشته ریاضی هستش ، تو تین جلسه ما به اثرات دما بر مقاومت می پردازیم، می خوایم ببینیم دم ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت پنجم)، انواع مقاومت (ویژه رشته ریاضی)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه می خوایم یه سری از قطعات الکترونیکی ثل مقاومت ها و دیودها رو به شما معرفی کنیم در مورد ه ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت ششم)، نیروی محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت اول)

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما تو این جلسه وارد بحث مدار میشیم، تو این جلسه بیشتر مقدمات رو خواهیم گفت، نیروی محرکۀ الکتریکی رو ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هفتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هفتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت دوم)  ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هشتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هشتم)، نیرو محرکۀ الکتریکی و مدارها (قسمت سوم)  ...
فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت نهم)، نیرو محرکه الکتریکی مدارها

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدار ...

ما قبلا مدار تک حلقه رو بررسی کردیم اما لازمه سوالات بیشتری حل کنیم و روابطی که توی مدار تک حلقه دار ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دهم)، نیرو محرکه الکتریکی و مدارها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما سوالات مربوط به تک حلقه تک باتری رو تو این جلسه ادامه میدیم و در واقعه ار روابط جریان اختلاف پتان ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت یازدهم)؛ توان در مدارهای الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما تو این جلسه بحث توان الکتریکی مصرفی رو بررسی خواهیم کرد قبل از این که توان الکتریکی مصرفی رو بگیم ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوازدهم)،

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه می خوایم سوالات بیشتر و متنوعی رو حل کنیم با ما همراه باشید
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سیزدهم)، توان در مدارهای الکتریکی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه ما یه سری نکاتی رو از کتاب درسی خواهیم گفت و در ادامه هم سوالاتی  رو از کتاب درسی حل خوا ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت چهاردهم)، توان خروجی یک منبع نیرو محرکه واقعی

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

در این جلسه بحث توان خروجی منبع نیرو محرکه رو خواهیم داشت و روابطش رو میگیم یه سری نمودارهای مهمی رو ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت پانزدهم)، توان خروجی یک منبع نیرو محرکه واقعی

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو جلسه قبل ما توان مولد رو مطرح کردیم و حرف از توان تولیدی توان مصرفی و توان تلف شده در باتری کردیم ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدراهای جریان مستقیم (قسمت شانزدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدر ...

ما تو این جلسه بحث به هم بستن مقاومت ها و ترکیب مقاومت ها رو خواهیم داشت، روش های به هم بستن مقاومت ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هفدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه سوالات مربوط به مقاومت معادل رو حل میکنیم سوالات این جلسمون مقدماتی هستش قدم به قدم یه س ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت هجدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

توی جلسۀ قبل، به هم بستن مقاومت ها رو کار کردیم، توی این جلسه سوالاتی رو در ادامۀ جلسۀ گذشته حل خواه ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت نوزدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه بحث به هم بستن مقاومت ها رو خواهیم داشت و سوالات بیشتری رو تو این زمینه حل خواهیم کرد و ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیستم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

تو این جلسه بحث ترکیب مقاومت ها رو ادامه خواهیم داد و سوالات بیشتری رو حل می کنیم. سوالات این جلسه ب ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و یکم)، سؤالات مدار (قسمت اول)

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه ها ما برای حل سوالات مدار، دو تا نکتۀ خیلی مهم رو باید بهش مسلط باشیم. یک اینکه بلد باشیم مقاومت ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و دوم)، سؤالات مدار (قسمت دوم)

فیلم جلسه 51 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه ها توی این جلسه سؤالات مدار رو ادامه خواهیم داد، به فرض جریان یک مقاومت رو به ما میده، جریان مقا ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و سوم)، سؤالات مدار (قسمت سوم)

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

توی این جلسه سوالات مدار رو ادامه خواهیم داد، توی این جلسه بیشتر سوالات کتاب درسی رو حل خواهیم کرد و ...
فصل دوم: جریان الکترکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و چهارم)، سوالات مدار (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: جریان الکترکی و مدار ...

جلسه قبل ما سوالات کتاب درسی رو حل داشتیم می کردیم که چند تا سوال موندش که تو این جلسه حل خواهیم کرد ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و پنجم)، سؤالات مدار (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

قبل از اینکه سوالات این جلسه رو شروع کنیم، من یک نکته ای رو یادآوری کنم، برای اینکه شما مهارت لازم ب ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و ششم)، سؤالات مدار (قسمت ششم)

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

توی این جلسه ما میخوایم سوالات بیشتری از مدار حل کنیم، اگه یادتون باشه جلسۀ قبل ما سوالات مقایسه ای ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و هفتم)، سؤالات مدار (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما سوالات مدار رو داریم حل می کنیم و داریم مدل های مختلف سوالات رو بررسی می کنیم، یه سوال اول جلسه ح ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و هشتم)، سوالات مدار (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 57 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

ما داریم سوالات مختلفی رو از مدار حل می کنیم تو این جلسه هم مدل های مختلفی خواهیم داشت اول در مورد ب ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و نهم)، سؤالات مدار (قسمت نهم)

فیلم جلسه 58 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه ها ما داریم مدل های مختلف سوالات مدار رو حل و بررسی می کنیم. ابتدای جلسه، یک سوالی رو خواهیم داش ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی ام)، سؤالات مدار (قسمت دهم)

فیلم جلسه 59 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه های توی این جلسه، دو مدل سوال رو بررسی خواهیم کرد. یکی سؤالات مربوط به افزایش یا کاهش نور لامپ ت ...
فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی و یکم)، سؤالات انشعاب (ویژۀ رشتۀ ریاضی)

فیلم جلسه 60 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدا ...

بچه ها این جلسه، آخرین جلسۀ فصل دوم هست و اینم بگم که ویژۀ رشتۀ ریاضی هست و ما میخوایم تو این جلسه س ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، مقدمات، میدان مغناطیسی

فیلم جلسه 61 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، ...

ما فصل سه رو توی این جلسه شروع می کنیم، فصل مغناطیس هست، مقدماتی رو توی این جلسه خواهیم گفت، یه سری ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، میدان مغناطیسی

فیلم جلسه 62 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، ...

اگه یادتون باشه در جلسۀ قبل، ما ویژگی های خطوط میدان مغناطیسی رو مطرح کردیم، توی این جلسه میخوایم یه ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت سوم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 63 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت سوم)، ...

توی این جلسه انرژی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار در حال حرکت رو بررسی خواهیم کرد. رابطه ای رو براش مط ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت چهارم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 64 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت چهارم) ...

ما در جلسه قبل نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک رو بررسی کردیم، تو این جلسه سؤالات بیشتر و م ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت پنجم)، نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 65 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت پنجم)، ...

بچه ها ما توی جلسات قبل بحث نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک رو بررسی کردیم. توی این جلسه می ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت ششم)، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان (قسمت اول)

فیلم جلسه 66 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت ششم)، ...

بچه ها رسیدیم به بحث نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان، ما جهت این نیرو رو تشخیص خواهیم داد و را ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت هفتم)، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 67 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هفتم)، ...

ما جلسۀ قبل نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان رو درس دادیم، توی این جلسه میخوایم سؤالات بیشتری ر ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت هشتم)، میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 68 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت هشتم)، ...

تا اینجا ما نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک و نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان و مباحث ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت نهم)، نیروی بین سیم های موازی حامل جریان میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقه دایره ای حامل جریان

فیلم جلسه 69 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت نهم)، ...

این جلسه دو بخش داره، بخش اول ادامۀ جلسۀ گذشته هست و میخوایم در مورد نیروی مغناطیسی که دو تا سیم به ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت دهم)، اندازۀ میدان مغناطیسی در مرکز پیچه (ویژۀ رشتۀ ریاضی)

فیلم جلسه 70 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دهم)، ...

این جلسه ویژۀ رشتۀ ریاضی هست و ما میخوایم اندازۀ میدان مغناطیسی در مرکز یک حلقه و یا پیچه رو به دست ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت یازدهم)، میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان

فیلم جلسه 71 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت یازدهم ...

بچه ها تو این جلسه ما میدان مغناطیسی حاصل از سیم لوله حامل جریان رو بررسی خواهیم کرد، اول میگیم سیمل ...
فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوازدهم)، ویژگی های مغناطیسی های مواد

فیلم جلسه 72 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوازده ...

توی این جلسه بحث خاصیت مغناطیسی مواد رو بررسی خواهیم کرد و آخرین جلسۀ مبحث مغناطیس هست و از جلسۀ بعد ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت اول)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت اول)

فیلم جلسه 73 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

 فصل 4 را برای دوستان ریاضی و فصل 3 برای بچه های تجربی را شروع میکنیم این بخش رو با القای الکترومغن ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت دوم)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت دوم)

فیلم جلسه 74 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

توی این جلسه القای الکترومغناطیسی فاراده رو بیان خواهیم کرد و سوالات مربوط بهش را حل می کنیم. جلسه ق ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت سوم)، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده (قسمت سوم)

فیلم جلسه 75 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

تو این جلسه تمرینات بیشتری را از مسائل فاراده را حل خواهیم کرد و در این جلسه بیشتر روی نمودارها وقت ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت چهارم)، قانون لنز

فیلم جلسه 76 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

بچه ها این جلسه قانون لنز را بیان میکنیم با این قانون تشخیص میدیم جریان القایی در چه جهتی است، اول ق ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت پنجم)، حل سوال از قانون لنز و فاراده

فیلم جلسه 77 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

بچه ها ما قانون لنز رو جلسه پیش کار کردیم تو این جلسه سوال های بیشتری از قانون لنز حل خواهیم کردیم و ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت ششم)، جریان القایی در پیچه یا قاب متحرک

فیلم جلسه 78 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

بچه ها تو این جلسه میخوایم ببینیم پیچیه یا یک قاب وارد محدوده مغناطیسی میشه و یا از آن خارج میشه نمو ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت هفتم)، القاگرها

فیلم جلسه 79 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

تو این جلسه بحث القاگرها رو شروع میکنیم. موضوع اول خود القاوری هست. و موضوع دوم ضریب القاوری که این ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت هشتم)، مباحث القای متقابل و انرژی ذخیره شده در القاگر

فیلم جلسه 80 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

 اگر قرار باشه ما چندتا القاگر تو مدار استفاده کنیم، خوب این القاگرها میتونن به هم القای متقابل داشت ...
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت نهم)، جریان متناوب

فیلم جلسه 81 - فصل چهارم: القای الکترومغناطی ...

بچه ها این جلسه آخرین جسه از پایه یازدهم است و ما در این جلسه به توضیح دو مطلب میپردازیم. بحث اول جر ...

فیلم جلسه 79 - فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی (قسمت هفتم)، القاگرها

تو این جلسه بحث القاگرها رو شروع میکنیم.

موضوع اول خود القاوری هست.

و موضوع دوم ضریب القاوری که این موضوع مخصوص بچه های ریاضی است ولی توصیه میکنیم بچه های تجربی هم ببینند.