فیلم جلسه 6 - بسته6: مشتق (حل تست 8)

محمد صادق ثابتی
محمد صادق ثابتی

نمونه فیلم های همایش طلایی ریاضی تجربی ثابتی 98

لینک های مستقیم دانلود این فیلم