فیلم ها شبیه ساز امتحان نهایی گسسته

Loading
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ک ...

ما میخوایم یک مجموعه ای رو به شما ارائه بدیم که شما برای امتحان نهایی گسسته به خوبی آماده بشید و  رد ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ک ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 8 تا انتهای صفحۀ 12 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس ک ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ک ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 13 تا انتهای صفحۀ 16 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ک ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 16 تا انتهای صفحۀ 20  بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ک ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 20 تا انتهای صفحۀ  25 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت ششم)

فیلم جلسه 6 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ک ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 26 تا صفحۀ 29 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس کتاب بر ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 7 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ک ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 30 تا صفحۀ 36 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس کتاب بر ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 8 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ک ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 30 تا صفحۀ 40 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس کتاب بر ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت نهم)

فیلم جلسه 9 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ک ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 40 تا صفحۀ 42 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس کتاب بر ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت دهم)

فیلم جلسه 10 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 42 تا صفحۀ 47 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس کتاب بر ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 11 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 47 تا صفحۀ 53 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس کتاب بر ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 12 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 53 تا صفحۀ 60 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس کتاب بر ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 13 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 61 تا صفحۀ 71 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس کتاب بر ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 14 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 72 تا صفحۀ 73 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس کتاب بر ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 15 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 74 تا صفحۀ 79 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس کتاب بر ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 16 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 80 تا صفحۀ 83 بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس کتاب بر ...
تدریس فشرده گسسته، حل تمارین کتاب (قسمت هفدهم)

فیلم جلسه 17 - تدریس فشرده گسسته، حل تمارین ...

شروع حل و بررسی کتاب از صفحۀ 80 تا انتهای کتاب بررسی متون کتاب گسسته، حل تمرین ها و کار در کلاس کتا ...
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی گسسته، آزمون شماره (1)

فیلم جلسه 18 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی گ ...

حل اولین شبیه ساز امتحان نهایی دیماه 97 که مربوط بزرگسالان بوده این امتحان شامل سؤال بوده و شما با ...