تعداد ست ها: 410

آیدی عکس تیترفعالنمایشعملیات
751 نمونه فیلم همایش شیمی یازدهم تفتان (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی00اصلاح لیست محتواها
750 نمونه فیلم ریاضی تجربی کنکور همایش تفتان (نظام آموزشی جدید) (99-1398) علی صدری00اصلاح لیست محتواها
749 نمونه فیلم شب امتحان ترم اول زیست شناسی (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری10اصلاح لیست محتواها
748 شب امتحان زیست دهم ترم اول (98-99)10اصلاح لیست محتواها
747 همایش ریاضی تجربی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
746 نمونه فیلم همایش هندسه گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
745 نمونه فیلم همایش ریاضی تجربی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
743 نمونه فیلم همایش حسابان گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
741 نمونه فیلم همایش فیزیک گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان10اصلاح لیست محتواها
739 نمونه فیلم همایش ریاضی انسانی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد10اصلاح لیست محتواها