تعداد ست ها: 405

آیدی عکس تیترفعالنمایشعملیات
746 نمونه فیلم همایش هندسه گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
745 نمونه فیلم همایش ریاضی تجربی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
743 نمونه فیلم همایش حسابان گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
741 نمونه فیلم همایش فیزیک گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان10اصلاح لیست محتواها
739 نمونه فیلم همایش ریاضی انسانی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد10اصلاح لیست محتواها
737 نمونه فیلم همایش زیست گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد10اصلاح لیست محتواها
733 نمونه فیلم همایش گسسته گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
731 نمونه فیلم همایش شیمی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) حامد پویان نظر10اصلاح لیست محتواها
729 نمونه فیلم همایش ریاضی تجربی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد10اصلاح لیست محتواها
727 همایش شیمی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) حامد پویان نظر10اصلاح لیست محتواها